העמוד הראשי של הקורס
שני גופים קשורים בגלגלתמישור משופע