תנע

המכפלה של המסה של גוף במהירותו. 

» מושגים מכניקה